Posted by: almalakawi | 13 Mei 2009

Pekara yang wajib diketahui oleh peniaga dan pembeli

Hukum jual beli

Jual beli ialah satu akad untuk memiliki secara kekal sesuatu barang yang berupa harta atau manfaat dengan cara tukar menukar menurut syarat-syaratnya.

 

Keterangan bagi takrif di atas:

 

 • Akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan diantara sesama manusia menurut syarat-syarat yang ditentu oleh syarak.
 • Memiliki secara kekal sesuatu yang berupa harta ialah menjadikan barangan yang telah dibeli kepunyan sendiri, seperti rumah milik sendiri.
 • Memiliki secara kekal sesuatu yang berupa menfaat ialah memiliki menfaat barangan secara kekal dengan membeli menfaat sesuatu barang tetapi tidak memiliki diri barang itu seperti membeli menfaat lalu diats tanah orang lain, besalahan menfaat yang dimiliki tidak secara kekal seperti rumah yang disewa maka tamat memiliki menfaatnya setelah tamat sewaan.
 • Tukar menukar ialah menukar barang yang dijual (harta) dengan harga (harta). Adapun nikah bukanlah pertukaran harta dengan harta maka ia tidak dipangil jual beli.

 

    

Rukun jual beli ada enam

 

1. Penjual. 2. Pembeli. 3. Barang yang dijual. 4. Harga. 5. Ijab. 6. Qabul.

 

Contoh jual beli menurut rukun di atas:

 

Ali hendak menjual tanah kepada Osman lalu ia berkata ” aku jual tanah ini kepada engkau dengan harga tiga puluh ribu” jawab Osman “aku beli tanah ini dengan harga tiga puluh ribu” maka Ali adalah penjual, Osman adalah pembeli, tanah ialah barang yang dijual, tiga puluh ribu ialah harga, kata-kata Ali ialah ijab dan jawab Osman ialah Qabul.

 

Penjual dan pembeli

 

Syarat bagi penjual dan pembeli ada empat iaitu baligh, berakal, orang yang dibenarkan menguna harta, dan berjual beli dengan kemahuan sendiri. Ditambah dua syarat bagi pembeli iaitu beragama islam jika barang yang dibeli al-Quran dan bukan kafir harbi jika barang yang dibeli senjata atau alat perang.

 

Keterangan bagi syarat diatas

 

 • Baligh: kanak-kanak tidak sah berjual-beli.
 • Berakal: orang yang tidak berakal seperti orang gila jual-belinya tidak sah.
 • Orang yang boleh mengunakan harta: orang yang dilarang oleh mahkamah memperguna hartanya, seperti seorang yang muflis (benkrap) adalah tidak sah jual-belinya.
 • Kemahuan sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa,  kecuali orang yang dipaksa oleh mahkamah menjual hartanya untuk membayar hutang maka jual beli itu adalah sah.
 • Beragama islam pembeli al-Quran: syarat ini mengandungi beberapa masalah
 1. Orang kafir tidak sah membeli dengan niat memiliki al-Quran atau barang yang tertulis al-Quran dengan kasad al-Quran walaupun satu huruf.
 2. Orang kafir boleh memiliki mata wang yang tertulis al-Quran kerana hajat dan kerana tulisan itu tidak dikasadkan al-Quran.
 3. Orang kafir tidak sah mewakilkan orang islam membeli al-Quran untuk dirinya.
 4. Orang kafir sah menjadi wakil bagi orang islam membeli al-Quran dengan syarat dia tidak memegang al-Quran itu tetapi hendaklah yang mengambil al-Quran itu orang yang mewakilkan dia atau wakil yang beragama islam.
 5. Hukum orang murtad membeli al-Quran sama seperti orang kafir.

 

 • Bukan kafir harbi pembeli senjata dan alat perang: pembeli senjata dan alat perang hendaklah bukan dari dua golongan berikut
 1. Kafir zimmi yang tidak tingal di dalam negara islam.
 2. Kafir harbi.

Kedua golongan ini tidak sah membeli senjata dan alat perang.

Yang dimaksudkan dengan senjata ialah pedang, tombak, senapang, pistol dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan alat perang ialah tiap-tiap alat yang diguna bagi maslahah peperangan seperti perisai, baju kalis peluru, jet pejuang, dan sebagainya.

Kafir zimmi yang menjadi penduduk negara islam adalah sah membeli senjata dengan syarat bukan untuk kafir harbi.

Secara ringkasnya kafir zimmi ialah orang kafir yang diberi kebenaran tingal di dalam negara islam dan mengaku taat menurut perintah islam dan kafir harbi ialah kafir yang diwajibkan ke atas umat islam memerangi mereka itu.

Tidak menjadi kesalahan menjual besi atau apa sahaja yang boleh dijadikan senjata kepada kafir harbi kerana tidak yakin mereka itu buat senjata dengan barang tersebut.

 

Lima syarat bagi barang yang dijual dan harga

 

 1. Hendaklah keduanya suci.
 2. Ada manfaat pada keduanya
 3. Barang yang dijual dan harga dapat diserahkan.
 4. Barang yang dijual dimiliki oleh penjual dan harga dimiliki oleh pembeli.
 5. Barang yang dijual dan harga diketahui oleh penjual dan pembeli.

 

Keterangan bagi syarat hendaklah keduanya suci

 

 • Barang yang dijual dan harga hendaklah suci seperti ikan, kain, daging binatang yang boleh dimakan dan sebagainya.
 • Barang yang tidak suci ialah suatu yang najis seperti anjing, babi, arak, darah, gading gajah, bulu binatang yang tidak boleh dimakan, dan sebagainya yakni tiap-tiap benda yang najis, maka barangan sedemikian tidak sah dijual atau dijadikan harga.
 • hukum menjual barang yang terkena najis atau dijadikan harga terbahagi tiga:
 1. Benda yang dapat disuci seperti kain yang terkena najis adalah sah dijual atau dijadikan harga.
 2. Benda yang tidak dapat disuci dan ia asing dengan sendirinya seperti minyak yang terkena najis dan tiap-tiap cecair yang terkena najis adalah tidak sah dijual atau dijadikan harga.
 3. Benda yang tidak dapat disuci dan ia tidak asing dengan sendiri seperti tanah yang ada di atasnya binaan yang bercampur dengan tahi atau rumah yang dibina daripada najis binatang adalah sah dijual atau dijadikan harga kerana najis itu dihukumkan mengikut benda yang dijual dan akad jual beli itu jatuh pada benda yang suci manakala najis itu dihukumkan mengikut benda yang suci dengan cara berpindah tangan.
 • Baja daripada tahi adalah tidak sah dijual-beli, tetapi dengan jalan berpindah tangan seperti bersedekah, pemberian, atau wasiat adalah sah. Disini ada satu helah untuk mendapat balasan dari pemberian baja tahi iaitu dengan mengambil upah mengangkut atau membungkus.

 

Keterangan bagi syarat ada manfaat pada keduanya

 

 • Barang yang dijual atau harga hendaklah ada manfaat yang diharus oleh syarak seperti rumah untuk diduduki, beruk untuk panjat pokok kelapa, jam untuk mengetahui masa dan sebagainya.
 • Sah menjual atau menjadikan harga sesuatu yang ada manfaat pada masa hadapan seperti anak beruk yang belum boleh memanjat.
 • Benda yang tidak ada manfaat ialah seperti segala binatang yang melata dibumi seperti cacing, ular dan jenking kerana tiada manfaat baginya pada syarak untuk dibandingkan dengan harta. Adapun segala manfaat atau khasiat yang ada padanya adalah tidak dianggap manfaat pada syarak.
 • Binatang buas seperti harimau, singa dan sebagainya tidak mempunyai menfaat kerana tidak boleh diguna untuk memburu atau tidak boleh diguna sebagai penuggu maka hukum menjual atau dijadikan harga adalah tidak sah.
 • Harimau bintang menfaatnya untuk memburu, gajah menfaatnya dijadikan kenderaan, kucing menfaatnya menangkap tikus, dan kera menfaatnya menjadi penuggu atau memetik buah kelapa maka sah dijual atau dijadikan harga.
 • Dua biji gandom atau dua biji beras adalah tidak sah menjualnya atau dijadikan harga kerana tiada menfaat baginya untuk dibandingkan dengan harta pada kebiasan sebab sedikit.

 

Keterangan bagi syarat barang yang dijual atau harga dapat diserahkan

 

 • Penjual hendaklah mempastikan barang yang dijual dapat diserah kepada pembeli sementara pembeli pula dapat menyerahkan harga pada penjual adapun barang yang dijual atau harga yang tidak dapat diserah maka jual beli itu tidak sah.
 • Barang yang dirampas, binatang yang lari atau sesat, burung terbang atau lebah yang terbang ibunya dan ikan didalam kolam yang luas sekira-kira payah mengambilnya adalah contoh barangan yang tidak dapat diserahkan.
 • Menjual kepada seorang yang sangup mendapatkannya barang yang dirampas atau binatang yang lari adalah sah.
 • Sah menjual lebah yang mana ibunya didalam sarang kerana boleh dipegang pada adat kebiasan bahawa lebah itu akan kembali ke sarang sementara menjual burung yang beradat kembali ke sarang adalah tidak sah kerana tidak dapat dipegang adat kebiasan kembali ke sarang.
 • Tidak sah menjual atau dijadikan harga sebahagian daripada satu barang ap abila ia dibahagi jadi binasa atau mengurangkan harga seperti menjual sebahagian daripada satu tempayan atau menjual batu permata pada cincin apabila diceraikan jadi kurang harganya adapun menjual atau dijadikan harga, batu permata pada cicin yang tidak jadi kurang harga batu itu dan juga cincinnya maka juala belinya adalah sah.
 • Sah menjual atau dijadikan harga sebahagian daripada satu barang apabila dibahagi ia tidak binasa atau tidak kurang harganya, seperti menjual sebahagian rumah.
 • Hukum menjual barang yang digadai adalah seperti berikut:
 1. Barang yang digadai dan telah diserahkan kepada pemegang gadai adalah tidak sah menjualnya tanpa izin daripada pemegang gadai.
 2. Sah menjualnya jika dijualkan kepada pemegang gadai.
 3. barang yang digadai sebelum diserahkan kepada pemegang gadai adalah sah menjualnya walaupun tanpa izin daripada pemegang gadai.

 

Keterangan bagi syarat barang yang dijual didalam milik penjual dan harga didalam milik pembeli.

 

 • Barang yang dijual hendaklah ada didalam kekuasan penjual samaada penjual itu tuan barang, wakil atau orang yang diberi izin oleh agama menjualnya seperti bapa dibolehkan menjual harta anaknya yang belum baligh atau gila atau kadi dibolehkan menjual harta orang yang tidak mahu membayar hutang. Oleh itu adalah tidak sah menjual suatu benda yang bukan milik penjual atau belum menjadi milik penjual seperti seorang yang menjual barang yang telah dibeli sebelum dia menerima barang tersebut kerana barang itu belum jadi miliknya sekalipun dia telah membelinya.
 • Tidak sah menjual sesuatu yang tidak diwakilkan untuk menjualnya kerana barangan itu tiada didalam kekuasannya.
 • Tidak sah jual beli orang yang tidak diizin oleh agama.
 • Seorang yang tiada kena mengena dengan sesuatu barang tiba-tiba dia menjual barang itu atau dijadikan harga dinamakan jual fuduli maka jual itu tidak sah sekalipun diluluskan oleh pemilik. Dalam pada itu tersebut didalam kitab Tuhfah “jual fuduli terletak diatas kelulusan pemilik, jika dia meluluskannya maka sah jualan itu sekiranya dia tidak meluluskannya maka tidak sah”.
 • Seorang yang menjual harta orang yang dia boleh warisi harta orang itu pada hal ia menyangka warisnya itu masih hidup kemudian ternyata warisnya itu telah mati semasa jualan berlaku maka sah jualannya.

 

Keterangan bagi syarat barang yang dijual dan harga diketahui oleh penjual dan pembeli.

 

 • Penjual dan pembeli hendaklah mengetahui ketentuan barang yang dijual dan harga, kadar keduanya dan sifat keduanya.
 • Yang dimaksudkan dengan ketentuan barang yang dijual dan harga  ialah kedua pekara tersebut hendaklah ditentukan dengan apa-apa cara yang boleh membeza antara keduanya dangan barangan lain yang tiada kena mengena dalam akad jual beli.
 • Jualan dengan lafaz “aku jual salah satu daripada dua kereta ini kepada engkau dengan harga lima puloh ribu” adalah tidak sah kerana penjual tidak menentukan barang yang mana hendak dijual.
 • Disyaratkan mengetahui kadar pada jual benda yang bercampur seperti menjual segantang beras daripada timbunan ini dengan harga sekian.
 • Menjual satu timbunan beras yang tiak diketahui sukatannya deng kadar tiap-tiap satu gantang tiga ringit adalah sah kerana diketahui kadarnya iaitu tiap-tiap satu gantang tiga ringit.
 • Sah menjual tanah dengan seumpama kata penjual “aku jual tanah ini pada kadar tiap-tiap satu kaki persegi tujuh ringit”.
 • Tidak sah jualan seumpama kata penjual ” aku jual padi sepenuh tong ini dengan harga sekian, atau aku jual emas seberat batu ini dengan harga sekian” jika salah seorang daripada penjual atau pembeli tidak mengetahui kadar sepenuh tong itu atau berat batu itu tetapi jika keduanya mengetahui kadar sepenuh tong itu atau berat batu itu sebelum akad jual beli nescaya sah.
 • Tidak sah menjual atau menjadikan harga sesustu yang tidak dilihat oleh salah seorang daripada penjual dan pembeli.
 • Melihat barang yang dijual adalah termasuk dalam kata mengetahui.
 • Sah tetapi makroh menjual timbunan padi yang ditentukan serta dilihat kerana terkadang membawa penyesalan.
 • Sah menjual benda yang telah dilihat oleh penjual dan pembeli kemudian selang beberapa masa keduanya berakad jual beli sebelum berubah benda yang hendak dijual pada kebiasannya seperti tanah, besi dan emas, tetapi jika benda itu pada kebiasannya berubah sebelum waktu akad jual beli seperti makanan maka akad jual beli itu tidak sah.
 • Menjual benda yang dilihat sebahagiannya sedangkan ia sama dengan bahagian yang tidak dilihat seperti melihat sebelah luar satu timbunan padi maka jual belinya adalah sah, tetapi jika ternyata bahagian yang dilihat tidak sama dengan bahagian yang tidak diliha maka bolehlah pembeli memilih meneruskan jual beli atau membatalkannya.
 • Tidak sah menjual benda yang dilihat sebahagiannya sedangkan ia tidak sama dengan bahagian yang lain seperti melihat sebelah lua setimbun tembekai kerana tiap-tiap sebiji tembikai tidak sama antara satu sama lain.
 •  Sah menjual benda yang dilihat sebelah luar sahaja sedangkan ia memelihara sebelah dalam seperti durian, telor yang dilihat kulitnya, kelapa yang dilihat tempurongnya dan sebagainya.
 • Melihat benda yang dijual hendaklah menurut keadaan dan kebiasaannya seperti:
 1. Rumah; hendaklah melihat dinding, atap saluran air dan keluasannya.
 2. Kebun; dilihat pohon kayu, pagar, parit dan keluasannya.
 3. Binatang; dilihat sekelian tubuhnya.
 4. Kain; dilihat kedua belahnya dan hendaklah dibuka segala lipatannya.
 5. Buku; dilihat tiap-tiap lambarannya.
 • Wajib mesifat seperti sifat jual salam (jual sesuatu dengan cara tempah) pada barang yang tidak ada semasa akad jual beli berlagsong. Akad ini termasuk dalam jual beli bukan jual salam kerana mengikut pada lafaz jual beli. Oleh itu tidak disyaratkan menyerahkan harga sebelum berpisah penjual dan pembeli, adapun jual salam disyaratkan menyerah harga sebelum berpisah keduanya.

 

Peringatan;  Tiap-tiap barang yang boleh dijual boleh dijadikan harga maka syarat keduanya adalah sama. Oleh itu keterangan bagi harga adalah sama dengan barang yang dijual.

 

Ijab dan kabolo

 

 • Ijab ialah memberi tawaran sesuatu supaya diterima. Ijab pada jual beli ialah tawaran menjual sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu.
 • Kabul ialah menerima. Kabul pada jual beli menerima tawaran sesuatu yang dijual.
 • Ijab dan kabul secara bergurau adalah sah kerana makna pada lafaznya dikehendaki. Adapun ijab dan kabul secara mengejek atau bersenda tidak sah kerana makna pada lafaznya tidak dikehendaki bahkan yang dikehendaki pada lafaznya adalah mengejik atau bersenda.
 • Harus mendahulukan kabul sebelum ijab seperti pembeli berkata engkau jual kepada aku buku ini dengan harga sepuloh ringit kemudian menjawab penjual aku jual kepada kamu.
 • Contoh lafaz ijab:
 1. “Aku jual barang ini kepada engkau dengan harga sepuloh ringit”.
 2. “Barang ini untuk engkau dengan harga sepuloh ringit”.
 3. “Barang ini jadi milik kamu dengan harga sepuloh ringit”.
 4. “Aku beri barang ini kepada kamu dengan harga sepuloh ringit”.
 • Contoh lafaz Kabul:
 1. “Aku beli barang ini dengan harga sepuloh ringit”.
 2. “Aku terima barang ini dengan harga sepuloh ringit”.
 3. “Aku ambil barang ini dengan harga sepuloh ringit”.
 4. “Aku miliki barang ini dengan harga sepuloh ringit”.
 • Sah menjawab dengan lafaz “ya” pada seumpama kata pembeli aku jual kitab ini dengan harga lima ringit atau pada kata penjual engkau jual buku ini pada aku dengan harga lima ringit.
 • Sebagai ganti ucapan, isyarat orang bisu pada ijab dan kabul adalah sah.
 • Sah ijab dan kabul dengan tulisan jika penjual menulis surat kepada pembeli yang tidak hadir pada majlis akad dengan syaratkan pembeli melafazkan kabul setelah dia selesai membaca lafaz ijab, adapun pembeli yang tidak melafazkan kabul setelah selesai membaca lafaz ijab bahkan dia bercakap dengan perkatan yamg lain maka tidak sah ijab dan kabul itu.
 • Menulis kata-kata ijab kepada pembeli yang hadir di majlis akad adalah sah mengikut pandangan Imam Subki jika pembeli mengucap lafaz kabul dengan segera.

 

Syarat bagi ijab dan kabul 

 

 1. Ijab hendaklah diikuti oleh kabul dengan segera.
 2. Ijab dan kabul hendaklah didengar oleh orang yang hampir dengan orang yang melafazkannya.
 3. Hendaklah bersamaan ijab dan kabul pada makna walaupun berlainan pada lafaz.
 4. Hendaklah didalam ijab dan kabul tidak dita’lik jual beli dengan sesuatu.
 5. Hendaklah didalam ijab dan kabul tidak diwaktukan jual beli.
 6. ijab tidak berubah sebelum adanya kabul.

 

Keterangan bagi syarat Ijab hendaklah diikuti oleh kabul dengan segera

 

 • Ijab dan kabul tidak diselangi oleh perkataan yang tidak kena mengena dengan akad jual beli.
 • Ijab dan kabul tidak diselangi oleh diam yang panjang kira-kira boleh menimbulkan perasaan bahawa pembeli tidak mahu mengucapkan kabul.
 • Tidak mengapa antara ijab dan kabul diselangai oleh diam sekejap.

 

Keterangan bagi syarat Ijab dan kabul hendaklah didengar oleh orang yang hampir dengan orang yang melafazkannya.

 

 • Hendaklah penjual dan pembeli melafazkan ijab dan kabul sehinga mendengar orang yang hampir dengan mereka.
 • Tidak disyaratkan lafaz ijab dan kabul didengar oleh taulannya yang berakad.
 • Ijab dan kabul yang tidak didengar oleh orang yang hampir adalah tidak sah kerana seolah-olah tidak berlaku ijab dan kabul.

 

Keterangan bagi syarat hendaklah bersamaan ijab dan kabul pada makna walaupun berlainan pada lafaz.

 

 • Bersamaan ijab dan kabul pada makna seperti pada jenis barang yang dijual atau harganya, sifatnya, bilangannya, dan tunai atau bertangoh.
 • Contoh bersamaan lafaz dan makna:

“Aku jual jam ini kepada kamu dengan harga seratus ringit tunai”, pembeli menjawab “aku terima jam ini dengan harga seratus ringit tunai” maka jual beli ini adalah sah.

 

 • Contoh bersalahan makna:

“Aku jual baju ini dengan harga sepuloh ringit tunai”,  jawab pembeli “aku beli baju ini dengan harga sepuloh ringit bertangoh” maka jual beli ini adalah tidak sah.

 • Contoh bersamaan makna berlainan lafaz:

“Aku jual barang ini dengan harga sepuloh ringit bertangoh”, jawab pembeli “aku beli barang ini dengan harga sepuloh ringit hutang” maka jual beli ini adalah sah.

 

Keterangan bagi syarat hendaklah didalam ijab dan kabul tidak dita’lik jual beli dengan sesuatu

 

 • Ta’lik ialah mengantongkan satu pekerjan dengan sesuatu.
 • Ta’lik dalam jual beli ialah mengantongkan lulusan jual beli dengan satu pekara
 • Jual beli yang berta’lik adalah tidak sah
 • Contoh jualbeli yang berta’lik:
 1. “Aku jual tanah ini kepada kamu dengan harga sepuloh ribu ringit jika bapa ku mati”.
 2. “Aku jual kasut ini kepada kamu jika isteri ku mengandong”.

 

Keterangan bagi syarat hendaklah didalam ijab dan kabul tidak diwaktukan jual beli

 

 • Mewaktukan jual beli ialah menghadkan masa pada jual beli yakni barang yang dijual berada didalam milik pembeli pada masa yang ditetapkan didalam akad.
 • Jual beli yang dihadkan masa adalah tidak sah
 • Contoh jual beli yang diwaktukan:
 1. “Aku jual barang ini dengan harga sepuloh ringit selama sebulan”.
 2. “Aku jual barang ini kepada kamu dengan harga lima ringit sepanjang bulan ramadan”.

 

Keterangan bagi syarat ijab tidak berubah sebelum adanya kabul.

 

 • Perubahan ijab sebelum datangnya kabul adalah tidak sah sekiranya penjual tidak melafazkan ijab pada kali kedua dengan sempurna adapun jika penjual melafazkan ijab pada kali kedua dengan sempurna maka sah ijabnya.
 • Contoh ijab yang berubah tidak sempurna:

“Aku jual barang ini dengan harga lima ringit bahkan sepuloh ringit” maka ijab ini adalah tidak sah.

 • Contoh ijab yang berubah dengan sempurna:

“Aku jual barang ini dengan harga lima ringit, aku jual barang ini dengan harga sepuloh ringit” maka lafaz ijab ini adalah sah.


Respon

 1. Ingin mengetahui perbezaan rukun jual beli salam mengikut mazhab syafie dan laian lain mazhab

  • ان شاء الله saya akan jawab bila saya kembali ke Kota Baharu kerana saya berda di Melaka dan saya tiada bahan rujukan mazhab lain

 2. sy mnjdi org tgh pnjualan brgn di internet. sy mengiklankan barang yg dijual oleh si A kpd si B. n apabila si B bsetuju utk mbeli beliau menyerahkan wang kpd sy n sy memindahkannya kpd si A. setelah itu, sy mndapati si A adalah penipu, dia menghilangkan diri setelah mendapat wang n sy membuat report polis n polis menyatakan sy sbgai org tgh wajib mggantikan wang si B. adakah sy wajib membayar 100% kerugian si B?

  • Ya anda wajib bayar.


Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Kategori

%d bloggers like this: